ویرایشگر منبع باز ارژنگ
حذف یک کلمه خاص از متن
اگر کلمه یا جمله ای در متنی زیاد تکرار شده و می خواهید آن را به کل از متن بردارید توسط این قسمت می توانید این کار را انجام دهید.
کافیست در کادر زیر متن و در کادر پایینش کلمه یا جمله ای که می خواهید حذف شود را وارد کنید و یکی از دو گزینه را طبق راهنمای زیر انتخاب کنید و سپس بر روی دکمه ی «ویرایش کن» کلیک کنید.
اگر گزینه ی «حذف کلی عبارت» را انتخاب کنید حتا اگر در کلمه ای عبارتتان مشاهده شود حذف خواهد شد. به عنوان مثال اگر می خواهد کلمه «از» را حذف کنید، این کلمه از ابتدای کلماتی مثل «ازدواج» و یا انتهای کلماتی مثل «دراز» و حتا از لابلای کلماتی مثل «اندازه» نیز حذف می شود.
اگر گزینه «حذف فقط همین عبارت از لابلای متن» را انتخاب کنید، تنها همان کلمه در صورت وجود یک فاصله در هر دو طرف عبارت، حذف خواهد شد. به عنوان مثال در جمله ی «دراز از ازدواج ترسید!» با حذف «از» خروجی خواهد شد: «دراز ازدواج ترسید!». توجه کنید که با این گزینه چون در ابتدا یا انتهای جمله، فاصله فقط از یک طرف وجود دارد، کلمه حذف نمی شود.
نکته دیگر اینکه اگر می خواهید مثلن کلمه ای مثل «ازدواج» تبدیل به «دواج» شود ولی «دراز» تغییر نکند، می توانید گزینه «حذف کلی عبارت» را انتخاب و در نوشتن عبارت «از»، قبل از عبارت یک فاصله بزارید و بنویسید « از». در این صورت اگر قبل از هر «از» یک فاصله دیده شود حذف می شود و عباراتی که «از» در لابلا یا آخرشان هست حذف نخواهد شد.