ویرایشگر منبع باز ارژنگ
جایگزین کردن یک واژه به جای واژه ای دیگر در متن
اگر کلمه یا جمله ای در متنی زیاد تکرار شده و می خواهید به جای آن عبارت دیگری را جایگزین کنید از این قسمت استفاده کنید
کافیست در کادر زیر متن و در کادر پایینش کلمه یا جمله ای که می خواهید حذف شود و در کادر سوم کلمه ای که می خواهید جایگزین متن حذفی شود را وارد کنید و یکی از دو گزینه را طبق راهنمای زیر انتخاب کنید و سپس بر روی دکمه ی «ویرایش کن» کلیک کنید.
اگر گزینه ی «جایگزینی کلی عبارت» را انتخاب کنید حتا اگر در کلمه ای عبارتتان مشاهده شود حذف و عبارت مورد نظر، جایگزین خواهد شد. به عنوان مثال اگر می خواهد کلمه «از» را با «نه» جایگزین کنید، این کلمه از ابتدای کلماتی مثل «ازدواج» و یا انتهای کلماتی مثل «دراز» و حتا از لابلای کلماتی مثل «اندازه» نیز حذف و به «نه» تبدیل می شود.
اگر گزینه «جایگزینی فقط همین عبارت در لابلای متن» را انتخاب کنید، تنها همان کلمه در صورت وجود یک فاصله در هر دو طرف عبارت، جایگزین خواهد شد. به عنوان مثال در جمله ی «دراز از ازدواج ترسید!» با جایگزینی «نه» به جای «از» خروجی خواهد شد: «دراز نه ازدواج ترسید!». توجه کنید که با این گزینه چون در ابتدا یا انتهای جمله، فاصله فقط از یک طرف وجود دارد، اگر کلمه یافت شود جایگزین نمی شود.
نکته دیگر اینکه اگر می خواهید مثلن کلمه ای مثل «ازدواج» تبدیل به «نهدواج» شود ولی «دراز» تغییر نکند، می توانید گزینه «جایگزینی کلی عبارت» را انتخاب و در نوشتن عبارت «از»، قبل از عبارت یک فاصله بزارید و بنویسید « از». در این صورت اگر قبل از هر «از» یک فاصله دیده شود جایگزین می شود و عباراتی که «از» در لابلا یا آخرشان هست حذف نخواهد شد.